ประกาศ

สื่อดิจิทัลส่วนใหญ่เป็นหนังสือดิจิทัล ในรูปแบบของไฟล์ pdf และ epub เป็นส่วนใหญ่ และรูปแบบ cbr, djuv, mobi, html เป็นส่วนน้อย ซึ่งแน่นอนว่ามีตัวหนังสือและรูปภาพประกอบ นอกจากนี้ยังมีหนังสื
อที่อยู่ในรูปของไฟล์เสียงที่มีคนอ่านให้ฟัง ส่วนสื่อที่อยู่ในรูปของภาพเคลื่อนไหส่วนวก็จะเป็นวิดีโอ ซึ่งจะเป็นวิดีโอทางการศึกษานำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ได้ ซึ่งบางสื่อสามารถดาวโหลดมาได้จากแหล่งต่างๆ บางสื่อต้องมีรหัสผ่าน หรือต้องมีการจ่ายเงินออนไลน์จึงจะอ่านได้

Sunday, 26 March 2017

Without Embarrassment .. The Social Coward's Totally Fearless Seduction System

Reference Guide to World Literature

World Education Encyclopedia

Whodunit Math Puzzles

Where Do Camels Belong? .. The Sotory of Science of Invasive Species

Visions of Heaven

Void .. The Strange Physics of Nothing

Complete Visualizing Technology 5e

A Violent World .. Modern Treats to Economic Stability

Interesting .. The Quest for Knowledge

Value and Context .. The Nature of Moral and Political Knowledge

Valentine's Day Poetry for Lovers

USMLE Step 2 CK Surgery

Urban Design Street and Square

Urban Design .. Ornament and Decoration

Wednesday, 23 November 2016

Time, Light and the Dice of Creation.. Through Paradox in Physics to a New Order


Thorstein Veblen and The Revival of Free Market Capitalism


Thinking Practices in Mathematics and Science Learning


The Wine Beer & Spirits Handbook


The Theatre Guide


The Systems Thinking PlayBook


The Syntax of Arabic


The Gilded Rage


The Color of Fascism


การสืบค้นสื่อดิจิทัลจากอินเตอร์เน็ตสำหรับทุกคน

ตามรายการหน้าปกหนังสือที่ให้มาบางเล่มสามารถที่จะค้นหาได้จากอินเตอร์เน็ต จากเครื่องจักรการค้น ต่างๆ บางเล่มก็สามารถเปิดอ่านได้ บางเล่มไม่สามารถเปิดอ่านได้เนื่องจากลิขสิทธิ์ เปิดอ่านได้เมื่อมีรหัสผ่านที่เสียค่าใช้จ่าย